ผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 

( Barthel   Activities  of  Daily  Living :ADL)


คำจำกัดความ

        การจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ   กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข  ได้ประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน  ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel  ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม  20 คะแนน ดังนี้

        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1  ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน ADL   ตั้งแต่  12  คะแนนขึ้นไป


         ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2  ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง      ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน)       มีผลรวมคะแนน ADL  อยู่ในช่วง  5 – 11 คะแนน


        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3   ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 - 4 คะแนน


 Download ADL .

Comment

Comment:

Tweet